Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a odprawa pieniężna
Warunki techniczne i organizacyjne lub chociażby zmiana zakresu działalności, zmuszają niekiedy pracodawców do likwidacji stanowisk pracy.Czy mimo próby wycofania wypowiedzenia przez pracodawcę pracownicy należy się odprawa?. Druga to odprawa należna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.Tym samym więc do nabycia prawa do odprawy pieniężnej w sytuacji rozwiązania umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem niezbędne jest wykazanie, że przedmiotowe rozwiązanie było skutkiem „poważnej zmiany warunków pracy", w przeciwnym razie pracownikowi nie będzie przysługiwało roszczenie o wypłatę odprawy pieniężnej.Wypowiedzenie umowy o pracę.. Jeżeli stosunek pracy ustanie z powodu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika, to tenże pracownik nie nabędzie prawa do odprawy.Zasada jest taka, że jeśli - na skutek złożonego przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego - dojdzie do definitywnego rozwiązania umowy o pracę (będzie tak, kiedy pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu warunków) to wtedy należy się pracownikowi odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych.. Pracownik, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego będzie miał prawo do odprawy pieniężnej, o ile spełni podstawowy warunek, tj. odmowa przyjęcia wypowiedzenia będzie obiektywnie uzasadniona..

Warto zatem pamiętać, że pracownik, który sam złożył wypowiedzenie, nie ma prawa do odprawy.

Odprawa pieniężna dla zwalnianego pracownika nie dotyczy każdego typu zwolnienia.To stanowisko znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., III PZP 4/15: rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 1 k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust.. Natomiast, jeśli oprócz takich powodów, rozwiązanie umowy nastąpiło też z przyczyn leżących po stronie pracownika, to nie będzie on miał prawa do odprawy.Nie każdemu pracownikowi należy się odprawa.. Odpowiedź: Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia, w takiej sytuacji pozostaje ono skuteczne i spowoduje rozwiązania stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2011 r. W takiej sytuacji, mimo iż pracownikowi zaproponowano cofnięcie wypowiedzenia, należy wypłacić mu odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.Pracownikowi, który został z pracy zwolniony (a dodatkowo spełnione zostaną inne przesłanki)..

Twoja odmowa jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy, jednak nie następuje z przyczyn zależnych od Ciebie.

1 odprawa pieniężna, o której stanowi art. 8 wyżej wymienionej ustawy z 2003 r. przysługuje, jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.Dzieje się tak w sytuacji, gdy rozwiązał on umowę o pracę bezzasadnie i bez wypowiedzenia.. Z kolei odprawa pieniężna przysługuje pracownikom w przypadku zwolnienia grupowego, z którymi została rozwiązana umowa o pracę z przyczyn od nich niezależnych, jak i przy zwolnieniu indywidualnym, jeżeli przyczyna zwolnienia leży .Przysługuje ona niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy o pracę, o ile oczywiście spełnione zostały ustawowe przesłanki.. Pracodawca jest zobowiązany do jej wypłacenia tylko w razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, które stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie.. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, poprzez wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) z okresem wypowiedzenia lub poprzez wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron bez okresu wypowiedzenia.odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy dokonanego przez pracownika..

Wysokość tej odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.W świetle przytoczonego art. 10 ust.

Odprawa pieniężna nie będzie przysługiwać pracownikom: tymczasowym, mianowanym, zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, którzy sami złożyli wypowiedzenie,Z tych względów odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy w tym zakresie została uznana za współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę, co pozbawiło pracownika odprawy pieniężnej (wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn.. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r. Jak zmienić warunki umowy o pracę?Jeśli z przyczyn pozostających po stronie zakładu pracy (np. redukcja zatrudnienia) to odprawa będzie się należeć, jeśli natomiast powodem wypowiedzenia umowy o pracę będzie np. długotrwała nieobecność żony, to wówczas odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika się nie należy.Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy..

Odprawę otrzymasz również wtedy, gdy pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie zmieniające, a Ty nie przyjąłeś nowych warunków.

Grupy wyłączone z prawa do uzyskania odprawy pieniężnej.. Taką przyczyną może być likwidacja stanowiska pracy.Odprawa przysługuje pracownikowi tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę w wyniku przyczyn ekonomicznych związanych z zakładem pracy i przy wypowiedzeniu przez pracodawcę stosunku pracy, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.. Kryzys związany z koronawirusem dotknął wiele branż.. Dodatkowo odprawa przysługuje tylko wtedy, jeśli: w przypadku zwolnień grupowych - rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników.Odprawa po zakończeniu stosunku pracy W przypadku rozwiązania stosunku pracy dokonanego przez pracodawcę , pracownik nie zawsze dostanie odprawę pieniężną.. przepisem kodeksu pracy, przysługuje także odprawa pieniężna na podstawie przepisów .Zdaniem Sądu Najwyższego odprawa wypłacona pracownikowi w związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę na podstawie przepisów prawa pracy o zwolnieniach grupowych, po przywróceniu pracownika do pracy podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w art. 47 § 1 Kodeksu pracy (wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy).Na wysokość odprawy wpływa staż pracy u pracodawcy i wysokość wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał przed wypowiedzeniem.. Przyznawana jest ona w sytuacji zwolnień grupowych, ale również w przypadku zwolnień indywidualnych.Natomiast zwolnienia indywidualne dotyczą niewielkiej liczby pracowników mogą dotyczyć nawet jednego pracownika i o ile w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zazwyczaj wprost wskazuje się przyczynę wypowiedzenia jako przyczynę niedotyczącą pracodawcy (chyba, że pracodawca próbuje uniknąć obowiązku wypłaty odprawy i podaje jako przyczyny zwolnienia przyczyny dotyczące pracownika), to w porozumieniach zazwyczaj wymienionego się nie robi.Według prawa polskiego odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi co do zasady w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego.. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z .Jeśli bowiem wypowiedzenie następuje w ramach zwolnień indywidualnych, to pracownik ma prawo do odprawy, gdy wyłączny powód wypowiedzenia stanowiły przyczyny go niedotyczące..Komentarze

Brak komentarzy.