Decyzja o skierowaniu do dps bez zgody
1, może wystąpić również kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywająca w nim osoba jest .do DPS, zmiana i uzupełnienie postanowienia Sądu.. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust.. Wskazano, że skarżący nie spełnia jednego z warunków przyjęcia do wskazanego domu, gdyż jest osobą dorosłą mającą ukończone 21 lat, a warunkiem .Skierowanie do DPS.. Sąd wskazał, że spełnione zostały dwie z trzech przesłanek wydania decyzji, czyli posiadanie odpowiedniej zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz odpowiedni typ placówki.Istnieją - na gruncie ustawy o pomocy społecznej - przepisy umożliwiające, w przypadkach w nich wskazanych, uchylenie decyzji o skierowaniu strony do domu opieki społecznej, nawet bez jej zgody (Wyrok WSA w Szczecinie z 23 lutego 2017 r. sygn.. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.Całość dokumentacji przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celem wydania stosownej decyzji.. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (ups).. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się min.. 9.Prezydent miasta decyzją skierował osobę przewlekle chorą psychicznie do domu pomocy społecznej..

Co zrobić gdy osoba nie wyraża zgody na skierowanie do domu pomocy społecznej?

Skierowanie i umieszczenie w DPS osób w ciężkim stanie zdrowia, nieświadomych, niepiśmiennych, odmowa skierowania.. W sytuacji, kiedy osoba nie ustosunkuje się doDecyzja w sprawie skierowania do określonego typu domu pomocy społecznej wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.. Osoba oczekująca lub jej opiekun prawny są powiadamiane o terminie przyjęcia przez dyrektora DPS.. Osoba ta odwołała się od powyższej decyzji, wskazując, iż nie zgadza się na umieszczenie w takim domu pomocy.. Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie .Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej .Decyzja o skierowaniu do DPS przekazywana jest również osobom zobowiązanym do alimentacji..

W sytuacji, kiedy osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS nie wyraża zgody na podanie danych, o których mowa w pkt.

Jeżeli chodzi o umieszczenie w szpitalu to nie może się to odbyć bez zgody osoby, chyba, że stan takiej osoby zagraża jej życiu.Skierowanie i umieszczenie w dps bez zgody wnioskodawcy, skierowanie sprawy do Sądu a postępowania o ubezwłasnowolnienie, udział prokuratora.. Postępowanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej odbywa się zasadniczo w dwóch trybach.. Odpłatność za pobyt.. Jednak w sytuacji, gdy osoba nie wyraża zgody na skierowanie do domu pomocy społecznej lub nie jest w stanie jej wyrazić, np. w wyniku choroby psychicznej, ustawodawca przewidział zmodyfikowany .Zgodnie z brzmieniem tego przepisu decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust..

ustalającej opłatę również za czas sprzed jej wydania (rozumiem, że jednak musiała przedtem być wydana decyzja z art. 59 u.p.s.

Z wnioskiem, o którym mowa w ust.. Zarzuciła, że nigdy nie miała problemów z psychiką i uzależnieniem, nie korzystała też z pomocy psychologa ani psychiatry.Do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej właściwą miejscowo jest gmina miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie w dacie kierowania tej osoby do domu pomocy.. Jeżeli rodzina widzi przesłanki do umieszczenia krewnej osoby w domu pomocy społecznej, a osoba zainteresowana nie wyraża na to zgody lub stan jej zdrowia nie pozwala na świadome wyrażenie zgody, może zwrócić się z prośbą do właściwego ośrodka pomocy społecznej o rozważenie działań mających na celu umieszczenie w DPS bez zgody.WSA wskazał, że sąd opiekuńczy wydał postanowienie o skierowaniu Marka A. do domu pomocy społecznej bez jego zgody na czas trwania postępowania.. Przecież ta uchwała daje możliwość podejmowania decyzji administracyjnej (na podstawie art. 59 u.p.s.). II SA/Sz 1345/16).Zgodnie z art. 59.1 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2014 decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.Jeżeli więc dana osoba ze względu na swój stan psychiczny nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, a jest to konieczne ze względu na jej stan zdrowia, to MOPS może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wydanie stosownego postanowienia o skierowaniu tej osoby do DPS bez jej zgody..

Skierowanie i umieszczenie w DPS bez zgody wnioskodawcy, skierowanie sprawy do Sądu a postępowania o ubezwłasnowolnienie, udział prokuratora.

o to świadczenie.. Ustawa o pomocy społecznej nie definiuje pojęcia „miejsce zamieszkania" , co oznacza, że należy je rozumieć zgodnie z ogólna definicją .Nie za bardzo rozumiem na czym ma polegać "niezaskakiwanie osób zobowiązanych".. Regulacja dotycząca kierowania do DPS wynika z art. 59 ustawy o pomocy społecznej.Na podstawie tego przepisu decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.Dlatego też, jeżeli M. J. nie wyraża zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, to powinna ona stosownie do treści art. 41 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wystąpić do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej.Zgodnie z art. 54 tej ustawy, osobę, wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczy, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela .Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.. Skierowanie i umieszczenie w dps osób w ciężkim stanie zdrowia, nieświadomych, niepiśmiennych, odmowa skierowania.Przyjęcie, będące skutkiem uwzględnienia wniosku, następuje na podstawie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej, która jest decyzją w sprawie przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w postaci pobytu i usług w domu pomocy społecznej (art. 36 pkt 2 lit. o PomSpołU).Decyzję o odpłatności wydaje się na osobę, którą sąd umieścił w dps, nie ma potrzeby ustanawiania kuratora, opiekuna itp. Osoba taka ma pełną zdolność do czynności prawnej, więc może się od decyzji odwołać, tak jak od postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody (wiem, niekiedy to tylko teoria ze względu na stan umieszczonego).Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają jednak zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej.. 5 niniejszej procedury, pracownik socjalny wysyła pismo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w którym wzywa do uzupełnienia braków poprzez podanie tych danych.. Zadaniem organów administracji publicznej było wykonanie postanowienie zgodnie z treścią art. 54 ust..Komentarze

Brak komentarzy.