Wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy
We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy warto wskazać jakie wady ma decyzja.Od decyzji wydanej przez Rektora nie służy odwołanie.. Wniosek należy złożyć w Rektoracie lub przesłaćRektor Szkoły Wyższej im.. Jest to termin nieprzekraczalny.. 1 studentowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji studentowi.Wrocław, dnia ……………………………….. ………………………………….……………………….. Od decyzji podjętych przez prodziekana w trybie określonym w ust.. Jeśli chcesz odwołać się od decyzji ws.. Wpłynął wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Tomasz Chudzyński 12.11.2020Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. 1 pkt.. (dotyczy stypendium rektora dla najlepszych studentów) Podpis studenta.. Decyzja Rektora jest ostateczna.. wniosek_projekt_wypelnionyWniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w dziekanacie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w dziekanacie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.. To, czy wniosek taki przysługuje, uzależnione jest od tego, jaki organ sprawę rozstrzyga.wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Prodziekana Wydziału zastrzeżenia od rozstrzygnięcia Dziekana/Prodziekana Wydziału odwołanie od decyzji stypendialnej do Rektora UJ (doktoranci) z dnia …………….o nie przyznaniu mi stypendium rektora dla najlepszych studentów, proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku..

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją numer .. Uzasadnienie wniosku:Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy .. 3 studentowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.Były rektor UG prosi o ponowne rozpatrzenie sprawy anulowanej profesury.. Jest to termin nieprzekraczalny.Poniższe informacje dotyczą stypendiów socjalnych.. Powodzenia!. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje skarga do właściwegoWniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze, z racji tego, że od decyzji tych organów nie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, gdyż w stosunku do tych organów nie ma organów wyższego stopnia.Decyzja Rektora jest ostateczna.. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.o których mowa w § 2 ust.. Wniosek składa się za pośrednictwem odpowiednio Dziekana lub Prodziekana w dziekanacie macierzystego Wydziału w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.. Od decyzji rektora podjętych w sprawie świadczeń wymienionych w §1 ust.. Data publikacji: 05 stycznia 2021.Załącznik nr 11 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w KrakowieW szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może upoważnić do załatwiania spraw, o których mowa w zdaniu pierwszym, również innego prodziekana..

1-4, przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzja Rektora jest ostateczna.. Stomatologicznymterminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć za pośrednictwem Dziekana wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Uwaga!. Podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej.. 4 ustawy systemowej, stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach dotyczących decyzji wydanej w .. Od decyzji wydanej przez Rektora nie służy odwołanie.. stypendium rektora, zajrzyj tutaj.do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UM w Lublinie w roku akademickim 2015/2016 Potwierdzenie przyjęcia dokumentów przez DSSS Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy Nazwisko studenta: Imiona studenta: Nr albumu: Wydział: I Wydział Lekarski z Oddz.. Katowice, dnia …………………….. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Rektora Akademii Ignatianum, ul. M. Kopernika 26, 31- ñ ì Kraków, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie dni od dnia doręczenia jej decyzji.. 4a.WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY (DOTYCZY STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW) W związku z decyzją Rektora nr ……..

wniosek_projekt.

z dnia …………., którą odebrałem/am …………………… w związku z odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017 / 2018.. Decyzja wydana w drugiej instancji jest już ostateczna, gdyż w Uniwersytecie obowiązuje postępowanie dwuinstancyjne.Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy : Pobierz (34.5 KB) Wniosek do Rektora o powtarzanie semestru roku studiów : Pobierz (28 KB) Wniosek o dokonanie opłaty czesnego w ratach : Pobierz (27 KB) Wniosek o powtarzanie przedmiotów w ratach : Pobierz (13.63 KB) Wniosek o powtarzanie zajęć (przedmiotów) Pobierz (58.5 KB)Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się za pośrednictwem Dziekana, który dokonuje jego formalnej kontroli.. Wniosek składa się w dziekanacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.. W niektórych przypadkach przepisy mogą ustalać inne wymogi co do treści wniosku.sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium Rektora, studentowi przysługuje: 1/ prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy..

..... z dnia .....I. Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji OKS Nr…………………….

Wystarczy, że we wniosku napiszesz, że nie zgadzasz się z wydaną decyzją.. Decyzja Rektora jest ostateczna.. 4.Jak bowiem wynika z art. 83 ust.. ~ imię i nazwiskoOd decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 3 ust.. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzję wydaje z upoważnienia Rektora Prorektor właściwy do spraw Studenckich.. Podpisy członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej: stopień kształcenia: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia.Rozpoczął się proces dostarczania decyzji w sprawie stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów, dlatego też udostępniamy wzory wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje kandydatowi, który otrzymał wydaną przez Rektora decyzję administracyjną kończącą postępowanie rekrutacyjne.. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzję wydaje z upoważnienia Rektora Prorektor właściwy do spraw studenckich.. Posiadam wiedzę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu wnioskowania o przyznanie świadczenia, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a - w przypadkach przewidzianych prawem .Od decyzji rektora wydanych w pierwszej instancji (dotyczy to m.in. decyzji w sprawie kolejnego wznowienia studiów) przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie śmiało na adres [email protected]Komentarze

Brak komentarzy.