Wniosek o dofinansowanie studiów pfron
org.pl (wystarczy posiadać podpis elektroniczny lub Profl Zaufany na platformie ePUAP) bądź tradycyjną (wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu w niniejszym poradniku bądź w Urzędzie Miasta Krosna w Sali Obsługi nr 2).Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów, decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji .Wniosek nr: Aktywny samorząd - Moduł II Data wpływu: Nr sprawy: WNIOSEK „M-II" o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ORAZ O DZIECKU/PODOPIECZNYM WNIOSKODAWCY DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCYNabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym .. W przypadku, gdy w formularzu wniosku przewidziano zbytWniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wniosku złożonego przez Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych "IKAR" z Lublina (wniosek nr 17593, tytuł projektu: "Ruszaj się") w odpowiedzi na ogłoszony przez PFRON ..

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: dnia 31 marca 2020 r.Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r. Wysokość dofinansowaniaWNIOSEK „M-II" o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" .. 5. nie ubiegam się i nie będę się ubiegał/a w roku bieżącym odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten sam cel finansowy - za pośrednictwem innego realizatora na terenie innego samorządu .. studiów doktoranckich oraz .Informacja o ilości wniosków dotyczących zwiększenia dofinansowania kosztów nauki skierowanych do Oddziału Mazowieckiego PFRON W komunikacie z 11.03.2015 zatytułowanym "Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym" czytam o możliwości "dofinansowania na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny"..

Terminy składania wniosków Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: dnia 31 marca 2021 r.Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do obszaru, który odpowiada Twoim potrzebom, można składać drogą elektroniczną porzez System Obsługi Wsparcia Oba formularze mogą być składane również w formie .Pamiętaj - Od 1 lipca 2016 r. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłacona kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.Maksymalna wysokość dofinansowania udzielonego w jednym półroczu jednemu Wnioskodawcy nie może przekraczać pięciokrotności najniższego wynagrodzenia ( w roku 2008 - 4680zł).. Gdzie: Wnioski należy składać do samorządów powiatowych właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.Wzór wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania (docx 40 KB) docx Pobierz plik Wzór wniosku o przywrócenie terminu.docx (40 KB) Wzór wniosku o przywrócenie terminu (docx 40 KB)Rekordowy budżet programu - 189,62 mln zł, czyli o prawie 9 milionów więcej niż w roku poprzednim - zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów..

Wniosek może podlegać opiniowaniu przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędy Pracy co do zasadności udzielenia takiego dofinansowania.Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).. ** należy wpisać kierunek studiów/nauki Oświadczam, że: 1) o wnioskowane w ramach niniejszego wniosku dofinansowanie ze środków PFRON, ubiegam się wyłącznie za pośrednictwem samorządu powiatowego miasta Zamość, 2) podane we wniosku i załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne z prawdą - przyjmujęWniosek nr: Aktywny samorząd - Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3 DANE RACHUNKU BANKOWEGO WNIOSKODAWCY na który mogą zostać przekazane środki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku (dopuszcza się uzupełnienie tych danych po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania) Nazwa pola Zawartość Numer rachunku bankowego: Nazwa banku:Wniosek nr: Aktywny samorząd - Moduł II Strona 1 z 14 Data wpływu: Nr sprawy: WNIOSEK „M-II" o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ORAZ O DZIECKU/PODOPIECZNYM WNIOSKODAWCYTermin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł II..

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: dnia 31 marca 2021 r.Program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd"-MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu) We wniosku należy wypełnić wszystkie pola i rubryki, ewentualnie wpisać "nie dotyczy".. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 można .Program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd"-MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu) We wniosku należy wypełnić wszystkie pola i rubryki, ewentualnie wpisać "nie dotyczy".. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW ( już od dnia 1 marca 2021 r. Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!. Informacje uzupełniające odnośnie do wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności uzupełnia się na formularzu INF-D-P.. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW ( już od dnia 1 marca 2021 r. Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!. Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd" Program jest finansowany ze środków PFRON, a realizowany przez samorządy powiatowe w ramach działalności (PCPR, MOPS, MOPR, WCPR)..Komentarze

Brak komentarzy.