Wniosek o wyłączenie oskarżyciela publicznego
Prezes sądu zawiadamia o wniesieniu wniosku o ukaranie, o którym mowa w § 1 i 2, właściwego oskarżyciela publicznego.nowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach okre-ślonych w art. 27 § 1 i 2 także wniosek złożony przez pokrzywdzonego".. Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego.Trybunał Konstytucyjny Osoba pokrzywdzona przestępstwem, która chce być oskarżycielem posiłkowym w procesie, ma prawo do zażalenia się na decyzję sądu o niedopuszczeniu do udziału w sprawie Z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niemożność takiego zażalenia jest niekonstytucyjnaW sprawach o wykroczenia inne niż określone w § 1, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten .Rzeszów, dnia .W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego.. Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.Wyłączenie oskarżyciela publicznego..

postanowienia na wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu.

Wniosek o wyłączenie prokuratora oraz innego oskarżyciela publicznego złożony po rozpoczęciu przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że okoliczność stanowiąca podstawę wyłączenia powstała lub stała się znana stronie dopiero po rozpoczęciu tej fazy postępowania sądowego (art. 41 § 2 in fine KPK w zw. z art. 47 § 1 KPK).. Wyłączenie nieprokuratorskiego oskarżyciela publicznego należy do bezpośredniego przełożonego tej osoby.Podstawę prawną wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do sądu stanowi art. 57 § 1 k.p.w., który mówi, że: „Podstawę do wszczęcia postępowania sta- nowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach okre- ślonych w art. 27 § 1 i 2 także wniosek złożony przez pokrzywdzonego".Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach określonych w art. 27 uprawnienia pokrzywdzonego § 1 i 2 także wniosek złożony przez pokrzywdzonego..

Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony.

Jeżeli wniosek o wyłączenie został oparty na tych samych podstawach faktycznych co wniosek wcześniej rozpoznany .Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.. Oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli sąd tak orzeknie, uznając, że nie jest on osobą uprawnioną.W trakcie ćwiczeń, na podstawie przygotowanych założeń, zleć sporządzenie: wniosku o wyłączenie oskarżyciela publicznego od udziału w postępowaniu, ustnego złożenia wniosku dowodowego oraz ustosunkowania się do wniosku dowodowego strony.Przy przestępstwach innych niż ścigane na wniosek pokrzywdzonego może on samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy (tzw. subsydiarny), jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie o tym, iż organ nie znalazł podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie.odbywa się zawsze jawnie.. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Wniesienie wniosku o ukaranie przez prokuratora.§ 2. ..

Do tego momentu można zgłosić wniosek o wyłączenie sędziego z powodu uzasadnionych wątpliwości co do jego bezstronności (iudex.

Wówczas należy zarządzić przerwę lub odroczenie rozprawy celem rozpoznania wniosku.Prokurator może jedynie - tak jak inny oskarżyciel publiczny - złożyć wniosek o ukaranie w takim terminie, w jakim można przez ten wniosek wyeliminować oskarżenie posiłkowe samoistne lub konkurencyjne i przekształcić je w posiłkowe oskarżenie uboczne.Wniosek o wyłączenie oskarżyciela publicznego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie (art. 19 KPW w zw. z art. 41 § 2 i 47 § 1 KPK) .Z wnioskiem o wyłączenie oskarżyciela publicznego, zgłoszonym po rozpoczęciu przewodu sądowego, postępuje się w sposób określony w art. 41 przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie § 2 k.p.k.O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony.. Ostatnim etapem postępowania jest ogłoszenie wyroku.Jeżeli sąd wyda postanowienie o wyłączeniu jawności to na sali mogą pozostać, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego..

Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4 i 6, § 2 oraz art. 41 i 42 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio do oskarżyciela publicznego.

Wniosek o ukaranie powinien zawierać:Z wnioskiem o wyłączenie oskarżyciela publicznego, zgłoszonym po rozpoczęciu przewodu sądowego, postępuje się w sposób określony w art. 41 przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie § 2 k.p.k.. Ponieważ pokrzywdzony najlepiej zna swoją sprawę i jest w nią bardzo zaangażowany, prawo dopuszcza go do „pomocy .Pokrzywdzony może do tego momentu złożyć wniosek o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.). § 2.Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać w sprawach o wykroczenia uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym, określając zakres spraw, w których w ramach swego działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie wykroczenia, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń.Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (KRS-X3) Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów: Wniosek o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości: Wniosek o wyłączenie sędziego (postępowanie cywilne) Wniosek o wyłączenie z masy upadłościW sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego (prokuratora, policji) lub zamiast niego.. CYTATArt.. suspectusJako strona może złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, jeżeli istnieje okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie.- złożenia wniosku o wyłączenie sędziego (prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze, oskarżyciela publicznego) jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 42 § 1 kpk w zw. z art. 41 § 1 kpk oraz art. 47 kpk);Wyłączenie prokuratora jako oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze należy do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad nim (nie chodzi tu o prokuratora wyższego rzędu).. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie.Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach określonych w art. 27 uprawnienia pokrzywdzonego § 1 i 2 także wniosek złożony przez pokrzywdzonego..Komentarze

Brak komentarzy.