Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej
2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.. ORGAN PODATKOWY 4.. Oświadczenie powinno zostać w formie wypełnionego formularza, dostępnego w Internecie .Opis: OSFRMdg Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.. Część A dane w oświadczeniu należy zamieszczać w sposób czytelny, pismem maszynowym lub starannym pismem odręcznym, osoba składająca oświadczenie wpisuje w oświadczeniu dane wskazane w odpowiednim punkcie, jeżeli jej dotyczy, w przeciwnym przypadku pozostawia tenInformacja o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorcy (osoby prawne, spółki kapitałowe, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) Podstawa prawna: Art. 39, art. 41, art. 45 i art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ WNIOSKODAWCY - dla osoby prawnej.. Do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu osoba fizyczna dołącza oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w zakresie związanym z realizacją wniosku oraz umowy na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej orazOświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej..

Dane osobiste osoby składającej oświadczenie: 1.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.. oŚwiadczenie o sytuacji finansowej i majĄtkowej dla: - spÓŁek prawa handlowego, - innych osÓb prawnych, - jednostek organizacyjnych nie posiadajĄcych osobowoŚci prawnej (z wyjĄtkiem spÓŁek cywilnych)OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ / A.. Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………….. Dane osobowe:OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. ORGAN PODATKOWY 4.. Nazwa/Firma 6.. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ WNIOSKODAWCY - dla osoby fizycznej, - dla wspólników spółki cywilnej - każdy wspólnik osobnoOŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ DLA SPÓŁEK CYWILNYCH.. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.dotyczącym.Informacja o sytuacji majątkowej zobowiązanego (dotyczy osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) 1.. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zwrotu .Oświadczenie o dochodach, zobowiązaniach i sytuacji majątkowej przedsiębiorcy - osoby fizycznej Posiadany majątek (np. pojazdy, nieruchomości, lokaty)oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie C.

Numer KRS:…………………………………………………………………………………… Adres siedziby .Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; Deklaracja dostępności Przejdź do góry .OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.dotyczącym…………….… I.. Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.dotyczącym.. 3 Przez ostatnie sześć miesięcy rozumie się sześć pełnych kalendarzowych miesięcy przed dniem sporządzenia oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowiązanego.Instrukcja wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym.. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).. DANE PODATNIKA C.1.. Nr PKD/EKD 7. nr KRS/ lub nr wpisu do właściwego rejestru 8.OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ DLA: - SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, - INNYCH OSÓB PRAWNYCH, - JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK CYWILNYCH) W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązańOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A..

Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej.

DANE PODATNIKA C.1.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie C.. DANE PODATNIKA C.1.. Nr PKD/EKD 7. nr KRS/ lub nr wpisu do właściwego rejestru 8.Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych .. „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdęOŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A.. Wykaz i wartość posiadanego majątku: a.Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.. Dane osobiste osoby składającej oświadczenie: 1.. Wielkość dochodów1 w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich sześciu miesięcy3) Miesiąc / Rok Kwota dochodu / straty 2.. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może odroczyć lub rozłożyć na raty twoje płatności podatkowe, czyli udzielić ci ulgi:OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PRAWNEJ Dane identyfi kacyjne płatnika/ dłużnika NIP REGON KRS PKD - - Nazwa Wielkość przedsiębiorcy Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej Mikroprzedsiębiorca (* 10 pracowników, roczny obrót netto † 2 mln EUR, suma bilansowa aktywów † 2 mln EUR)Inne ustalenia - sprecyzowanie wniosku (wypełniać w sytuacji nieskorzystania z wzoru wniosku o ulgę) : Rodzaj wnioskowanej ulgi: (umorzenie, rozłożenie na raty, ..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie C. Nazwa/Firma 6.

Nr PKD /EDK 5.oŚwiadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majĄtkowej dla osoby FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązańWniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. ORGAN PODATKOWY 2.. Nazwa/Firma 6.. Oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy osoby prawneoświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (wzór nr 2); oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek cywilnych) (wzór .W przypadku, gdy konieczność wcześniejszego zbycia nieruchomości motywowana jest trudną sytuacją finansową - należy przedstawić dokumenty świadczące o sytuacji życiowej i materialnej Pani/Pana oraz osób pozostających z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. odpowiednio np.: zaświadczenia o zarobkach; zaświadczenia o uzyskiwanych świadczeniach z ZUS-u, KRUS-u lub pomocy społecznej; zaświadczenia, że jest Pani/Pan bezrobotna/y; kopii opłaconych przez Panią .Opis: OSFRMof Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.. 2 Przez ostatnie trzy miesiące rozumie się trzy pełne kalendarzowe miesiące przed dniem sporządzenia oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowiązanego.. Dane osobowe:OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. Nazwa /Firma 4.. 3)Dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: przez kwotę dochodu rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu..Komentarze

Brak komentarzy.